WALL LIGHT BACKDROP

พื้นหลัง BACKDROP

  • โครงอลูมิเนียมสำร็จรูป
  • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
  • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50%
  • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด

พื้นหลัง BACKDROP